Ο πληθωρισμός μας τσακίζει από παντού

Επιμένουν οι αναλυτές της Eurobank στα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από τον υψηλό πληθωρισμό. Στην εβδομαδιαία επισκόπησή τους, αφού αναφέρονται στην υπέρβαση κατά 5,6 δις των εσόδων στο 8μηνο και στο γεγονός ότι το έλλειμμα ανήλθε σε 4,105 δις. έναντι στόχου 9,992 δις, τονίζουν ότι οι προκλήσεις παραμένουν:

Ο υψηλός πληθωρισμός (τελευταία παρατήρηση στο 11,2% YoY τον Αύγουστο 2022 από 1,2% YoY τον Αύγουστο 2021) ναι μεν ωθεί προς τα κάτω τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ, εντούτοις αυτό αφορά τη βραχυχρόνια περίοδο. Στην περίπτωση που ο υψηλός πληθωρισμός γίνει επίμονος (μεσοπρόθεσμη περίοδος), ενεργοποιούνται δυνάμεις που, ceteris paribus, επιβραδύνουν ή αντιστρέφουν την πτώση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ. Ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός οδηγεί:

1ον σε μείωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και σε αύξηση της αβεβαιότητας με αρνητικές επιδράσεις στην ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις. Ως εκ τούτου, ο πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσης μειώνεται μεσοπρόθεσμα, το ίδιο και ο ονομαστικός.
2ον σε σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής των κεντρικών τραπεζών και σε άνοδο των επιτοκίων. Το προφίλ του ελληνικού δημοσίου χρέους αποτελεί ασπίδα προστασίας (μεγάλη διάρκεια, με το μεγαλύτερο τμήμα με σταθερό επιτόκιο και προς το επίσημο τομέα), ωστόσο δεν ισχύει το ίδιο για τον ιδιωτικό τομέα. Η αύξηση του κόστους δανεισμού επιβαρύνει τον εισοδηματικό περιορισμό των νοικοκυριών και τους ισολογισμούς των επιχειρήσεων με επιπτώσεις στη ζήτηση και τα δημόσια έσοδα.
3ον σε περαιτέρω δημοσιονομικά μέτρα στήριξης που δύνανται να επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
Τι σημαίνουν όλα αυτά; Πως ο υψηλός πληθωρισμός μας τσακίζει απ’ όλες τις πλευρές. Και γιατί μειώνεται το πραγματικό εισόδημα, και γιατί καθίσταται υψηλό το κόστος χρήματος και γιατί η κυβέρνηση παίρνει αναγκαστικά μέτρα στήριξης που… θα τα βρούμε μπροστά μας.

Πηγή: ΟΤ