Απορρύπανση της Κρήτης με χρήση νανοτεχνολογίας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το ευρωπαϊκό έργο «ΤΑΝΙΑ – TreAting contamination through NanoremedIAtion – Αντιμετώπιση Ρύπανσης μέσω Νανοαποκατάστασης» του προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας INTERREG Europe. Στο τελικό συνέδριο του έργου που πραγματοποιήθηκε υβριδικά στην Φλωρεντία τόσο με φυσική παρουσία όσο και με δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης συμμετείχε και η Περιφέρεια Κρήτης.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου πραγματοποιήθηκαν διαπεριφερειακές ανταλλαγές μεταξύ εταίρων, από πέντε ευρωπαϊκές χώρες διαφορετικού επιπέδου στον τομέα της περιβαλλοντικής αποκατάστασης και διαμορφώθηκαν πέντε Περιφερειακά Σχέδια Δράσης, με σκοπό την βελτίωση των μέσων πολιτικής και των ικανοτήτων σε ατομικό, οργανωτικό και περιφερειακό επίπεδο.

Το σχέδιο Δράσης του έργου για την Περιφέρεια Κρήτης, περιλαμβάνει δύο δράσεις, την δημιουργία νέων ψηφιακών εργαλείων για την ενίσχυση της συνεργασίας και της γνώσης στον τομέα της απορρύπανσης και την πρόταση για να συμπεριληφθεί ο τομέας της απορρύπανσης στην αναθεώρηση της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Κρήτης (RIS3Crete).

Στο τελικό συνέδριο του έργου, η Κατερίνα Ρουσάκη, προϊσταμένη του τμήματος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας της Περιφέρειας Κρήτης, παρουσίασε την αναθεωρημένη στρατηγική Έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης (RIS3 Crete, http://ris3.crete.gov.gr/anatheorisi-ris3crete-2021-2027/) καθώς και τη νέα δομή του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κρήτης.

Το παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας περιλαμβάνει ψηφιακό κόμβο (HUB) και δημιουργήθηκε με σκοπό να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά ιδρύματα, να συνδέσει την επιχειρηματικότητα με την έρευνα και να προωθήσει τη μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομίας στις επιχειρήσεις. Η δημιουργία του κόμβου προέκυψε στα πλαίσια του έργου ΤΑΝΙΑ σύμφωνα με την επιτυχημένη καλή πρακτική της Περιφέρειας της Τοσκάνης, τον Κόμβο Καινοτομίας «Πλατφόρμα Βιομηχανίας 4.0», που έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί με επιτυχία.

Το έργο χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από εθνικούς πόρους.  Εκτός από την Περιφέρεια Κρήτης, στο έργο συμμετέχουν Εταίροι (περιφερειακές αρχές και πανεπιστήμια) από την Γαλλία, Ιταλία, Φινλανδία και Ουγγαρία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο «ΤΑΝΙΑ» μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου:

https://www.interregeurope.eu/tania/ .

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι εταίροι του έργου ΤΑΝΙΑ αιτήθηκαν κι έλαβαν έγκριση για ένα επιπλέον έτος εργασιών, ώστε να διερευνήσουν θέματα σχετικά με τη διασπορά και τη μετάδοση του COVID-19 σε έδαφος και νερό. Οι εταίροι του έργου TANIA θα χρησιμοποιήσουν τη διαπεριφερειακή ανταλλαγή για να ενισχύσουν τις περιφερειακές πολιτικές μέσω της κατανόησης των αλληλεπιδράσεων μεταξύ εδαφών, ιών και ανθρώπων, του καθορισμού ενός πλαισίου δημόσιας πολιτικής για την υποστήριξη της καινοτομίας και της περιβαλλοντικής αποκατάστασης και της παροχής κατευθυντήριων γραμμών πολιτικής για την αντιμετώπιση της μόλυνσης από ιούς.