Ψηφιακό πιστοποιητικό: Ερωτήματα από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων για την εφαρμογή του

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων δημοσίευσε τη γνωμοδότησή της για το σχέδιο διατάξεων με τίτλο «Διευκολύνσεις ως προς τη λειτουργία επιχειρήσεων ή άλλων χώρων συνάθροισης» και θέτει μία σειρά ερωτήματα αναφορικά με την τήρηση των αρχών στην προστασία προσωπικών δεδομένων, όπως είναι η νομιμότητα, αναλαγικότητα, ασφάλεια, ελαχιστοποίηση.

Όπως αναφέρεται  «το ανωτέρω σχέδιο διατάξεων έχει σταλεί στην Αρχή στις 5 Ιουλίου και στις 8 Ιουλίου, ενόψει του επείγοντος, συνήλθε η Ολομέλεια για να διατυπώσει τη γνώμη της επί του σχεδίου. Παρά το γεγονός ότι στις 8 Ιουλίου κατατέθηκε σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ψηφίστηκε την ίδια μέρα από την Ολομέλεια της Βουλής τροπολογία με σχεδόν ταυτόσημες διατάξεις χωρίς να αναμένεται η σχετική γνωμοδότηση, η Αρχή θεωρεί ότι έχει υποχρέωση να διατυπώσει τις σχετικές παρατηρήσεις της».

Τα 12 σημεία της γνωμοδότησης

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 51 και 55 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (EE) 2016/679 (εφεξής, ΓΚΠΔ) και του άρθρου 9 του ν. 4 624/2019 (ΦΕΚ Α ́ 137), η Αρχή έχει αρμοδιότητα να εποπτεύει την εφαρμογή των διατάξεων του ΓΚΠΔ, του νόμου αυτού και άλλων ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

2. Εισαγωγικά επισημαίνεται ότι το ανωτέρω σχέδιο διατάξεων έχει σταλεί στην Αρχή στις 5 Ιουλίου και στις 8 Ιουλίου, ενόψει του επείγοντος, συνήλθε η Ολομέλεια για να διατυπώσει τη γνώμη της επί του σχεδίου. Παρά το γεγονός ότι στις 8 Ιουλίου κατατέθηκε σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ψηφίστηκε την ίδια μέρα από την Ολομέλεια της Βουλής τροπολογία με σχεδόν ταυτόσημες διατάξεις χωρίς να αναμένεται η σχετική γνωμοδότηση, η Αρχή θεωρεί ότι έχει υποχρέωση να διατυπώσει τις σχετικές παρατηρήσεις της.

3. Στην παρ. 1α. αναφέρεται ότι «αναπτύσσεται ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για κινητές συσκευές (mobile application)…». Η διατύπωση «αναπτύσσεται» μπορεί να εκληφθεί ως ανάπτυξη σε εξέλιξη, ενώ η διάταξη αφορά ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή η οποία θα τεθεί σε λειτουργία. Προτείνεται κατάλληλη επαναδιατύπωση.

4. Στην παρ. 1α. αναφέρεται ότι «… προς τον σκοπό της ορθής εφαρμογής των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου τεσσαρακοστού τετάρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104). Η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή λειτουργεί για όσο χρονικό διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η απουσία του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.» Λαμβάνοντας υπόψη την αρχή του περιορισμού του σκοπού (άρθρο 5 παρ. 1 στοιχ. β’ του ΓΚΠΔ), η διάταξη θα πρέπει να συγκεκριμενοποιεί και να περιορίζει το σκοπό στα πλαίσια του οποίου θα αξιοποιείται η εφαρμογή. Η διατύπωση «προς τον σκοπό της ορθής εφαρμογής των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει της κοινής υπουργικής απόφασης» κρίνεται ως γενική, δεδομένου ότι δεν έχει γνωστοποιηθεί στην Αρχή η εν λόγω Κ.Υ.Α. και συνεπώς δεν είναι ορισμένες σαφώς και δεν περιγράφονται επαρκώς οι συγκεκριμένες συνθήκες και προϋποθέσεις χρήσης της εφαρμογής.