Ποιοι μπαίνουν στην κούρσα για τα WiFi Hotspots σε 2.500 σημεία της χώρας

Γράφει η Ολγα Κλώντζα

Με τη συμμετοχή πέντε ενδιαφερομένων έκλεισε εχθές ο διαγωνισμός για δημόσια WiFi Hotspots σε 2.500 περιοχές σε όλη την Ελλάδα.

Ενδιαφέρον για το έργο, προϋπολογισμού 14,74 εκατ. ευρώ, εκδήλωσαν οι Cosmote, Vodafone, Wind, Intracom και IBM.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και ενεργοποίησης σημείων ασύρματης πρόσβασης (WiFi Hotspots)  στο διαδίκτυο, με διασπορά σε ολόκληρη τη χώρα και η υποστήριξη λειτουργίας για 3 χρόνια.

Στο πλαίσιο του έργου, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 14,74 εκατ. ευρώ, θα παρασχεθεί η δυνατότητα δωρεάν και χωρίς όρους ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω WiFi Hotspots σε υπαίθριους ή/και κλειστούς δημόσιους χώρους.

Για αυτό, προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση 5.600 access points, τα οποία και θα κατανεμηθούν σε περίπου 2.500 περιοχές σε όλη την επικράτεια. Έμφαση δίνεται σε χώρους και σημεία:
·         Συνάθροισης κοινού
·         Αναμονής – μετακίνησης
·         Εκδηλώσεων
·         Τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος

Τα σημεία εγκατάστασης των 5.600 access points θα υποδειχθούν από τους κατά τόπους Δήμους, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής, δηλαδή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η διαχείριση, παρακολούθηση και ο έλεγχος του εξοπλισμού ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης θα γίνεται από κεντρικό σύστημα διαχείρισης, το οποίο θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει ο ανάδοχος σε χώρο που θα υποδειχθεί από́ την Αναθέτουσα Αρχή. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την παρακολούθηση και τη διαχείριση όλου του δικτύου για τουλάχιστον τρία χρόνια.

Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη της Συμφωνίας-Πλαίσιο για τα υποέργα 1-5 της Πράξης : «WiFi4GR –Ανάπτυξη δημοσιών σημείων ασύρματης Ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο», με 3 οικονομικούς φορείς, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός φορέων που πληρούν τα κριτήρια του διαγωνισμού.

Στη συνέχεια θα συναφθούν πολλαπλές εκτελεστικές συμβάσεις. Στην περίπτωση όμως, που αναδειχθούν λιγότεροι οικονομικοί φορείς, η Συμφωνία-Πλαίσιο μπορεί να συναφθεί και με λιγότερους, ενώ η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε lots.

Η διάρκεια της Συμφωνίας–Πλαίσιο ορίζεται στα τρία έτη, με δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον έτος. Οι δε εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται ως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της συμφωνίας και η διάρκειά τους μπορεί να υπερβαίνει τον χρόνο λήξης αυτής.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών αναμένεται να γίνει την 1η/6/2021. Μετά την αξιολόγηση αυτών, θα ορισθεί η ημερομηνία αποσφράγισης και των οικονομικών προσφορών.

Πηγή: ΟΤ