Η συνδεσιμότητα πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα, εάν η Ευρώπη θέλει να επιτύχει μια πιο ενεργητική θέση στην παγκόσμια πολιτική. Σε μια έκθεση που παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη συνδεσιμότητα και τις σχέσεις ΕΕ-Ασίας, τονίζεται ότι λόγω έλλειψης φυσικής και ψηφιακής υποδομής, δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως η πολιτική, οικονομική, πολιτιστική και ασφάλεια μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και άλλων ηπείρων.

Απαιτείται για αυτό να θεσπιστεί μια Παγκόσμια Στρατηγική Συνδεσιμότητας της ΕΕ προκειμένου να επιτευχθεί  μια πιο σημαντική ευρωπαϊκή θέση στην παγκόσμια πολιτική. Η στρατηγική αυτή θα συμπληρώσει την τρέχουσα στρατηγική σύνδεσης ΕΕ-Ασίας με στόχο την ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ ως πραγματικού και απαραίτητου γεωπολιτικού και γεωοικονομικού παράγοντα.

Η στρατηγική θα πρέπει επίσης να εστιαστεί σαφώς σε ένα σύνολο προτεραιοτήτων όπως η πράσινη μετάβαση, οι μεταφορές, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η υγεία, το εμπόριο, οι επενδύσεις και η ασφάλεια και οφείλει  να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη συνδεσιμότητα με την Ευρωπαϊκή Γειτονιά και με τη γειτονική ήπειρο της Αφρικής, δεδομένης της σταθερά αυξανόμενης γεωπολιτικής της σημασίας.

Μια Παγκόσμια Στρατηγική Συνδεσιμότητας της ΕΕ πρέπει επίσης να υλοποιεί έργα που ανταποκρίνονται στις αξίες της Ελευθερίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, της μη διάκρισης και της αλληλεγγύης, και να ενισχύσει τον διεθνή ρόλο της ΕΕ ως δημιουργός των κανόνων,

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί πως θα απαιτηθούν για αυτό επαρκείς ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι, με επενδύσεις που σέβονται το δημόσιο αγαθό, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της αγοράς, αποφεύγοντας παράλληλα την παγίδευση του χρέους.

Οι αναπτυξιακές τράπεζες των ευρωπαϊκών και των κρατών μελών, οι οργανισμοί επενδύσεων και οι οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων πρέπει να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση των επενδύσεων σε έργα διεθνούς σύνδεσης. Ιδιαίτερες προσπάθειες πρέπει να καταβληθούν για την προώθηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στη χρηματοδότηση και υλοποίηση έργων, καθώς και παροχή συμβουλών.

Ανταπόκριση από το Στρασβούργο για την ΕΡΤ: Κωνσταντίνος Δαβάνης