Αύξηση κατά 11% των αναφορών πολιτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

0
47

Τουλάχιστον 1.357 αναφορές πολιτών και συλλογικοτήτων εκ των οποίων 46 που αφορούν την Ελλάδα κατατέθηκαν το 2019 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σημειώνοντας αύξηση 11% σε σχέση με το 2018. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την ετήσια έκθεση που ενέκρινε με 619 ψήφους υπέρ, 11 κατά και 59 αποχές η Επιτροπή Αναφορών του ΕΚ.

Από τον συνολικό αριθμό των αναφορών που κατατέθηκαν οι 252 αφορούσαν περιβαλλοντικά ζητήματα, ιδίως για τη διαχείριση αποβλήτων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη ρύπανση, 189 αναφορές αφορούσαν τα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως τα δικαιώματα του παιδιού, τα δικαιώματα ψήφου και τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, ιδίως στο πλαίσιο του Brexit καθώς και 184 αναφορές που επικεντρώθηκαν στην δικαιοσύνη. Επιπλέον, η επιτροπή έλαβε 97 αναφορές σχετικά με την υγεία, 90 για τις μεταφορές (90), 89 για την εσωτερική αγορά, 79 για την απασχόληση και 62 για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στις αναφορές είναι πολύτιμες για τον εντοπισμό περιπτώσεων κακής εφαρμογής ή παραβίασης του ενωσιακού δικαίου που επιτρέπει στο Κοινοβούλιο και σε άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εκτιμήσουν τον αντίκτυπό τους στους πολίτες της ΕΕ.

Και ενώ οι υποβληθείσες αναφορές στο Κοινοβούλιο σημείωσαν αύξηση 11,23% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σχεδόν το 30% κρίθηκε απαράδεκτο, αποκαλύπτοντας μια ευρεία παρανόηση του τομέα δραστηριότητας της ΕΕ. με τους ευρωβουλευτές να τονίζουν την ανάγκη να συνεχίσουν να αυξάνουν την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με το δικαίωμά τους για κατάθεση αναφορών.

Τα μέλη της επιτροπής εφιστούν την προσοχή στον μεγάλο αριθμό αναφορών που έχουν κατατεθεί στο Κοινοβούλιο το 2019 από πολίτες σε σχέση με το Brexit, εκφράζοντας τον φόβο τους ότι τα δικαιώματά τους θα μπορούσαν να τεθούν σε κίνδυνο σε περίπτωση αποχώρησης της Μεγ. Βρετανίας από την Ε.Ε χωρίς συμφωνία. Ειδικά αυτές οι αναφορές, όπως ανέφεραν τα μέλη της επιτροπής συνέβαλαν ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των πολιτών τα οποία παραμένουν μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες του Κοινοβουλίου κατά τη διαδικασία διαπραγματεύσεων.

Οι ευρωβουλευτές θεωρούν απαραίτητο να εμπλακούν άμεσα στη νομοθεσία της ΕΕ οι πολίτες. Ωστόσο, πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε το μέσο να καταστεί «πραγματική επιτυχία της ευρωπαϊκής συμμετοχικής δημοκρατίας» και προτρέπουν την Επιτροπή να υποβάλει σχετική νομοθετική πρόταση

Το δικαίωμα αναφοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα δραστηριοτήτων της Ένωσης είναι ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ. Προσφέρει στους πολίτες έναν ανοιχτό, δημοκρατικό και διαφανή μηχανισμό για να απευθύνονται απευθείας στους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους. Κάθε χρόνο, η Επιτροπή Αναφορών παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση του έργου της, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις ληφθείσες αναφορές και αξιολογήσεων άλλων κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων, όπως έγκριση εκθέσεων, διοργάνωση ακροάσεων και σχέσεις με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Πηγή: ΕΡΤ, Ανταπόκριση από Στρασβούργο: Κώστας Δαβάνης